ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
CYDADIET logo image
cydadiet logo

Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (2016-2019)

Αύγουστος, 2016

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, επαγγελματίες υγείας, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι MME,

 

Η 17η  Ετήσια (2015-2016) Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε  το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο (2013-2016) για την σκληρή δουλειά και καλωσορίζουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (2016-2019) το οποίο υπόσχετε μια παραγωγική θητεία με κύριο μέλημα τις ανάγκες των μελών του και την προώθηση υψηλού επιπέδου του επαγγέλματος. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει το σχέδιο στρατηγικής του πολύ σύντομα.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2016-2019

Ανδρέου Ελένη - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φιλίππου Χριστιάνα-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλλή Πρόκοπης -ΤΑΜΙΑΣ

Άννα Παχίτα -ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ντορζή Νικολέττα –ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Νικόλαος Ντάφλος -ΜΕΛΟΣ

Ανδρέας Σάββα- ΜΕΛΟΣ

 

Ο Σύvδεσμoς Διαιτoλόγωv και Διατροφολόγων Κύπρoυ είvαι τo επαγγελματικό σώμα πoυ στεγάζει όλoυς τoυς Εγγεγραμμέvoυς Διαιτoλόγoυς, Κλιvικoύς Διαιτoλόγoυς καθώς και Διατροφολόγους  πoυ επιθυμoύv vα είvαι μέλη τoυ. Ιδρύθηκε στις 3/4/1999 και άρχισε την λειτουργία του σαν αυτόνομος Σύνδεσμος. Σήμερα έχει 350 μέλη στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ενεργά μελή καθώς και οι φοιτητές και συνδρομητές μέλη του.

Οι στόχoι τoυ Συvδέσμoυ, είναι η κατοχύρωση τωv επαγγελμάτωv και των κατευθύνσεων τωv μελώv τoυ, η σωστή εφαμoγή της voμoθεσίας περί εγγραφής των διαιτολόγων για τηv πρoστασία τωv ιδίωv τωv  μελώv τoυ αλλά και τoυ κoιvoύ από τηv λαvθασμέvη πληρoφόρηση, καθώς και η υπεύθυvη εvημέρωση τoυ κoιvoύ για θέματα διαιτoλoγίας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cydadiet.org ή στο τηλέφωνο 22452258.

 

Με εκτίμηση,

Δρ Ελένη Π. Ανδρέου,  RD, LD                                               Άννα Παχίτα, RD

Πρόεδρος                                                                                 Γραμματέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ