ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
CYDADIET logo image
cydadiet logo

ΟΡIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔIΑIΤΟΛΟΓΟΥ

Στη Κύπρο, το επάγγελμα του διαιτολόγου είναι κατοχυρωμένο. Αυτό έγινε το 1996 μετά από ψήφιση απο τη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμου (N31(I)/96) σύμφωνα με τον οποίο όλοι όσοι εξασκούν το επάγγελμα του διαιτολόγου πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο.

ΟΡIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔIΑIΤΟΛΟΓΟΥ

Διαιτολόγος = Κάτοχος τουλάχιστο πανεπιστημιακού διπλώματος (BSc) ή ισότιμου πτυχίου στην διαιτολογία ή διαιτολογία και επιστήμη διατροφής. Είναι ο ειδικός που εκπαιδεύτηκε στην διατροφή, επιστήμη τροφίμων, και σχεδιασμό συγκεκριμένων διαιτολογίων ή μενού για συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας. O διαιτολόγος που κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα με τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Διατροφής μπορεί να ονομάζεται και Διατροφολόγος. O Διαιτολόγος μπορεί να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (π.χ. Ανώτατου Τεχνολογικού Ινστιτούτου) (ΤΕ). O τίτλος σύμβουλος διατροφής δεν είναι κατοχυρωμένος αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους διαιτολόγους.

Διαιτολόγος Εξ’ Επαγγέλματος = Ο διαιτολόγος που:

α. Έχει επαρκείς γνώσεις στον κλάδο της Επιστήμης Τροφίμων ή της Διαιτολογίας, ανάλογα με την περίπτωση, και αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί γι’ αυτό κατά την μελέτη της αίτησης και/ή συνάντησης με τον ενδιαφερόμενο: Νοείται ότι εξαιρούνται περιπτώσεις αιτητών που κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο μη πανεπιστημιακού επιπέδου, τουλάχιστο διετούς φοίτησης, στην Διαιτολογία ή στην Επιστήμη Τροφίμων ή στην Τεχνολογία Τροφίμων.

β. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου (Ν31(Ι)/96) ασκούσε με καλή πίστη και για ίδιον αυτού λογαριασμό ως αυτοεργοδοτούμενος το επάγγελμα του επιστήμονα τροφίμων ή του διαιτολόγου, ανάλογα με την περίπτωση

γ. ασκούσε αυτό το εδικό επάγγελμα για δύο συνεχή τουλάχιστο χρόνια αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου

δ. είχε εγγραφεί ή είχε εξασφαλίσει θέση, πριν ή κατά την 29η Μαρτίου 1996, σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστο φοίτησης και απέκτησε το σχετικό τίτλο, πτυχίο δίπλωμα. Νοείται ότι η εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο ισχύει μέχρι την τελεσίδικη αξιολόγηση των σχετικών τίτλων, πτυχίων ή διπλωμάτων από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ) και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών. Επίσης ο εν λόγω κατάλογος έχει κλείσει μετά και από την παράταση που έχει δοθεί από το ΣΕΕΤΤΔ τον Ιανουάριο του 2000.

Κλινικός Διαιτολόγος: Ο διαιτολόγος που μετά το πτυχίο του ή κατά την διάρκεια του πτυχίου από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα συμπλήρωσε την απαιτούμενη ειδίκευση και πρακτική εξάσκηση, είναι κάτοχος του τίτλου RD/ SRD ή ισότιμου προσόντος και διατηρεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο με συνεχή μετεκπαίδευση ή κατέχει μεταπτυχιακό με τίτλο την Κλινική Διαιτολογία Ο τίτλος του RD δίδεται από το CDR, του SRD από το HPC πρώην CPSM ή ανάλογο σώμα από άλλες χώρες.

Διαιτολόγος με Μεταπτυχιακό (ή με εξειδίκευση): Ο Διαιτολόγος και/ή κλινικός διαιτολόγος που κατέχει μεταπτυχιακό με συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Διατροφολόγος: Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού στην επιστήμη της ανθρώπινης διατροφής . Ο Κλινικός Διατροφολόγος είναι ο διατροφολόγος με μεταπτυχιακό με τίτλο «Clinical Nutrition». Ο διατροφολόγος

ή/ και κλινικός διατροφολόγος μπορεί να εξασκεί το επάγγελμα του διαιτολόγου μόνο εάν κατέχει πτυχίο στην διαιτολογία και πληρεί τις προϋποθέσεις για να είναι διαιτολόγος ή /και κλινικός διαιτολόγος.

Ο διατροφολόγος ή/ και κλινικός διατροφολόγος αναγνωρίζεται από συγκεκριμένα διεθνή επιστημονικά σώματα εφόσον πληρεί τα αναγκαία κριτήρια που τίθενται από τα αρμόδια σώματα.

Καθήκοντα

Διαιτολόγος

Αναγνωρίζεται ως υπεύθυνος για τη διατροφή του ατόμου. Βοηθά μεμονωμένα άτομα, αλλά και σύνολα ατόμων να επιλέγουν τα σωστά τρόφιμα ( ποσοτικά και ποιοτικά), σχεδιάζοντας το κατάλληλο διαιτολόγιο με σκοπό την προμήθεια του ανθρώπινου οργανισμού με κατάλληλες θρεπτικές ουσίες για την εξασφάλιση μιας υγιεινής ζωής και την πρόληψη και αντιμετώπιση ορισμένων καταστάσεων που σχετίζονται με τη διατροφή για υγιή άτομα και συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας. Μπορεί επίσης να ασχοληθεί με έρευνα ή με την εκπαίδευση ή με την νομοθεσία και την πολιτική σε σχέση με τα τρόφιμα και την διατροφή. Θεωρείται μέλος των παραϊατρικών επαγγελμάτων ή άλλων ιατρικών υπηρεσιών. Μπορεί να έχει κατεύθυνση στην κοινοτική ή/και διοικητική διαιτολογία.

Κλινικός Διαιτολόγος

Ο κλινικός διαιτολόγος, εκτός από τα καθήκοντα του ως Διαιτολόγος, βασισμένος πάνω σε συγκεκριμένη διάγνωση βοηθά άτομα με προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με τη κλινική διαιτολογία να βελτιώσουν την κατάσταση τους, σχεδιάζοντας για αυτά το κατάλληλο διαιτολόγιο και την κατάλληλη διατροφική / διαιτολογική θεραπευτική αγωγή δρώντας σαν μέλος της Ομάδας Επαγγελματιών Υγείας. Θεωρείται μέλος των παραϊατρικών επαγγελμάτων ή άλλων ιατρικών υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να ασχοληθεί με έρευνα ή με την εκπαίδευση ή με την νομοθεσία και την πολιτική σε σχέση με τα τρόφιμα και την διατροφή.

Μπορεί να έχει κατεύθυνση στην κοινοτική, διοικητική, κλινική διαιτολογία.

Διατροφολόγος

Ο διατροφολόγος ή/και κλινικός διατροφολόγος δικαιούται να δώσει γενικές συμβουλές σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που είναι υγιή, σε σχέση με την υγιεινή διατροφή και την πρόληψη χωρίς να σχεδιάζουν ατομικά διαιτολόγια. Μπορεί επίσης να αναμιχθεί σε έρευνα ή με την εκπαίδευση ή με την νομοθεσία και την πολιτική σε σχέση με τα τρόφιμα και την διατροφή. Μπορεί να έχει κατεύθυνση στην κοινοτική διαιτολογία.

Γλωσσάριο:

RD: Registered Dietitian
SRD: State Registered Dietitian
CDR: Commission on Dietetic Registration, www.cdrnet.org
HPC: Health Professions Council, www.hpc-uk.org
CPSM: The Council for Professions Supplementary to Medicine, www.cpsm.org.uk
N31(Ι)/96 με τροποποίηση του 2001 Ν.42(Ι)/2001 = Νόμος Περί Εγγραφής Επιστημόνων/ Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου
ADA: American Dietetic Association, www.eatright.com
BDA: British Dietetic Association, www.bda.uk.com
EFAD: European Federation of the Association of Dietitians, www.efad.org
NS: The Nutrition Society, www.nutsoc.org.uk

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ